Zajęcia odbywają się w siedzibie Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu, al. Kasprowicza 24
Oferta przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum

 Celem spotkań z dziećmi i młodzieżą jest zapoznanie z bogactwem i różnorodnością kultury muzułmańskiej
a także ...

  • Krzewienie wiedzy na temat islamu, prawa muzułmańskiego, kultury i sztuki muzułmańskiej wśród uczniów, a także nauczycieli. Cel ten, związany programowo i merytorycznie z działaniami podejmowanymi przez Centrum: propagowanie wiedzy z zakresu prawa muzułmańskiego i przeciwstawianie się konfliktom i uprzedzeniom, będącym konsekwencją niewłaściwej interpretacji historii, prawd wiary i doktryny islamu.
  • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń poprzez ukazanie mniejszości muzułmańskiej zamieszkałej na Dolnym Śląsku, która współtworzy krajobraz kulturalny Wrocławia i Dolnego Śląska, ukazanie ich wartości w aspekcie religijnym, moralnym, kulturalnym i mającej swój udział w tworzeniu zdrowego społeczeństwa wielokulturowego.
  • przedstawianie bogactwa kultury i różnorodności sztuki muzułmańskiej poprzez pokaz sztuki – wystawy fotografii, projekcje filmu oraz slajdów
  • przedstawienie  Centrum jako miejsca otwartego i przyjaznego dla mieszkańców Wrocławia bez względu na wyznanie
  • zwiedzanie meczetu jako miejsca kultu religijnego
  • poszerzenie oferty edukacyjnej dla szkół w zakresie historii, etyki, religii, plastyki
  • nawiązywanie relacji między mniejszościami
  • tworzenie przychylnych więzi międzyreligijnych i międzykulturowych
  • kształtowanie młodego pokolenia w duchu otwartości poprzez informowanie i ukazywanie tradycji wielokulturowych Dolnego Śląska.